Doelstellingen

Werken aan een schooleigen identiteit:
Binnen de klas- en schoolwerking, in het schoolteam en in contacten met de plaatselijke gemeenschap tonen we kracht in onderwijs en opvoeding, respect voor uniciteit en verbondenheid, openheid voor groei. Als katholieke dialoogschool en geïnspireerd door onze traditie verrijken we onze identiteit graag voortdurend.

Werken aan een kwalitatief sterk onderwijsinhoudelijk aanbod:
De harmonische ontwikkeling van elk uniek kind, met talenten en beperkingen, is het belangrijkste uitgangspunt. Met onderwijs op maat van de groep en van elke individuele leerling investeren we in de ontwikkeling van verschillende competenties die kinderen nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de hen omringende wereld.
Het schoolteam werkt aan een samenhangend aanbod binnen ontwikkelingsdomeinen en leergebieden.

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak:
Onze open en ontmoetende leerkrachten streven een positief en veilig leerklimaat na. Dit draagt bij tot het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen. Het doel is dat elke leerling een genuanceerd, realistisch en positief zelfbeeld ontwikkelt. Ouderbetrokkenheid is hierbij ook erg belangrijk, vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.
Werkelijkheidsnabij onderwijs, betekenisvol leren, rijke ondersteuning en interactie komen de effectiviteit van het leren ten goede en zijn voor ons dan ook bakens binnen het leerproces.

Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg:
We werken met een sterk zorgbeleid dat afstemt op brede basiszorg en op specifieke onderwijsbehoeften van kinderen, waar redelijke aanpassingen mogelijk zijn voor de school. Regelmatig overleg en goede samenwerking met alle betrokken partijen is essentieel om onderwijskansen te creëren en zo een gedifferentieerd aanbod voor de zwakkere, gemiddelde én sterkere leerling te voorzien.
zorgbeleid

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie:
Wij zien de school als een gemeenschap die in een breder sociaal weefsel is ingebed, waar openheid van geest de regel is en aan iedereen kansen geboden worden. Daarom willen wij een levendige school zijn waar leerlingen via activiteiten en projecten kunnen kennismaken met de vele facetten van onze samenleving (cultureel, sportief en sociaal).