Ons Opvoedingsproject

Wij willen een katholieke school zijn:

 • door Jezus van Nazareth als onvervangbare inspiratiebron te beschouwen;
 • door de katholieke jaarkring te beleven binnen een pastorale werking;
 • door rooms-katholieke godsdienst aan te bieden in het lessenpakket;
 • door levensbeschouwelijke dialoog en diepgang te zoeken.

Wij willen een Vlaamse school zijn:

 • door het gebruik van het Nederlands in al zijn rijkdom te stimuleren;
 • door medeverantwoordelijkheid te stimuleren voor onze samenleving;
 • door aandacht te ontwikkelen voor Vlaanderen in de geschiedenis;
 • door deel te nemen aan de veelzijdige cultuur in Vlaanderen en buiten de grenzen.

Wij willen een sociale school zijn:

 • door elke leerling de beste vormingskansen te bieden;
 • door gemeenschapszin en respect voor anderen voor te leven;
 • door kritisch engagement te stimuleren;
 • door inspraak te bevorderen.

Onze visie op geloofsovertuiging

Wij hebben aandacht voor de religieuze dimensie van de mens. Vanuit onze traditie vullen wij dit in door ons in ons denken en handelen te inspireren op de figuur van Jezus Christus.
Leerlingen maken kennis met het christendom, met de bijbel en de standpunten van de katholieke kerk. Vanuit een respectvolle houding maken zij kennis met gelijkenissen en verschilpunten met andere geloofsovertuigingen.

Onze visie op leren

Wij willen kwaliteitsonderwijs aanbieden dat voorbereidt op verdere studies of op het beroepsleven. Kennisoverdracht en het aanleren van vakgebonden vaardigheden moeten dan hand in hand gaan met het verwerven van attitudes en levensvaardigheden.
Kennis overdragen lukt het best wanneer wij de leerlingen kunnen motiveren en hun nieuwsgierigheid weten te prikkelen. We doen dit door gevarieerd en gedreven les te geven met oog voor actualiteit en kwaliteit. Het verwerven, het integreren en het toepassen van die kennis zijn hierbij belangrijk.
Naast kennen is er ook kunnen. Leerlingen leren zo actief hun talenten inzetten en uitbouwen op allerlei vlakken.

Leren behelst ook het aannemen van geschikte houdingen of attitudes. De bereidheid om te leren vormt hierbij de basis. De school wil emotionele, esthetische, morele en religieuze bewogenheid wakker roepen. Zij tracht iedereen te prikkelen tot discipline en werklust. Leerlingen moeten een evenwicht leren vinden tussen nauwkeurigheid én fantasie, beleefdheid én mondigheid, inspanning én ontspanning, zichzelf behoorlijk uitdrukken én met open geest naar anderen luisteren.
Wie de verscheidenheid van mensen leert waarderen, put daar een enorme verrijking uit.

Onze visie op school-leven

Wij zien de school als een gemeenschap die in een breder sociaal weefsel is ingebed, waar openheid van geest de regel is en aan iedereen kansen geboden worden. Daarom willen wij een levendige school zijn waar leerlingen via activiteiten en projecten kunnen kennismaken met de vele facetten van onze samenleving (cultureel, sportief en sociaal).

cultuur
De leerlingen verkennen de rijkdom aan cultuuruitingen (musea, muziek, toneel, film, literatuur,…). Dat gebeurt zowel in de school als door middel van excursies in binnen- en buitenland.

sport
De leerlingen leren een ruim scala aan sport- en bewegingsvormen kennen. Ze krijgen kansen om aan sport te doen en ze worden hiertoe gestimuleerd.

sociaal
De leerlingen maken kennis met verschillende aspecten van onze samenleving. Zij worden gemotiveerd om op een solidaire wijze met de medemensen om te gaan.

De Sint-Lievensgemeenschap

Verschillende verenigingen zijn verbonden met de school: de ouderraad, de oud-leerlingenbond (OLB), de vereniging van oud-leerkrachten en administratief personeel (OLaP), de basketbalvereniging (Olicsa) en de scouts en gidsen. Hun activiteiten vinden zowel in als buiten de school plaats. Op deze wijze ontstaat de Sint-Lievensgemeenschap.

buurt
De school onderhoudt contacten met de buurt en de stad. Door deze samenwerking ontstaat een ‘brede school’ die aansluit bij de buitenwereld.

Onze visie op taal

Taal is het communicatiemiddel bij uitstek van de mens. In het Sint-Lievenscollege is het algemeen Nederlands de voertaal. Vanuit onze traditie streven wij een perfecte beheersing van het Nederlands na, zowel actief als passief.
Talenkennis is onontbeerlijk in Europa en de wereld.

acties
Verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten de les, dragen bij tot een goede taalbeheersing.

taalondersteuning.
Voor wie nood heeft aan ondersteuning voor Nederlands heeft de school een aanbod dat inspeelt op specifieke tekorten.

talenkennis.
Voor het vreemdetalenonderwijs (Frans, Engels en Duits) bieden wij een zo uitgebreid mogelijk lesurenpakket aan. Voor de geïnteresseerden is er naschools ook een cursus Spaans.

Onze visie op welbevinden

Wij willen dat elke leerling zich op onze school thuis voelt  in een sfeer van wederzijds respect. Iedereen moet de kans krijgen zich ten volle te ontplooien.
Wij willen leerlingen kansen bieden om deel te nemen aan het schoolleven in een aangename leefomgeving.

Onze visie op zorg

Wij willen een school zijn waar alle leerlingen hun onderwijskansen ten volle kunnen optimaliseren. Daarom vinden wij dat alle leerlingen recht hebben op zorg en aandacht, ook als het hen goed gaat.
Wij hebben voor alle leerlingen een breed zorgaanbod met preventie, begeleiding en remediëring.

preventie
Wij willen als school in ons opvoedingswerk inspanningen doen om problemen te voorkomen. De verschillende preventie-activiteiten hebben hoofdzakelijk tot doel leerlingen meer weerbaar te maken zodat zij, wanneer het er op aan komt, bewust de juiste keuzes kunnen maken.

begeleiding en remediëring

De (klassen)leerkrachten zijn de eerste aanspreekpunten bij (leer)problemen. Daarnaast kunnen de leerlingen terecht bij de zorgleerkrachten (in het basisonderwijs) en de leerlingbegeleiders (in het secundair onderwijs): zij kunnen verdere ondersteuning bieden. Tenslotte zijn er de medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of externe organisaties waarmee leerlingen in contact kunnen gebracht worden.