Schoolreglement

Schoolreglement
SINT-LIEVENSCOLLEGE
SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL

2016-2017

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. De drie delen werden besproken op de schoolraad.
Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een coördinator …

Deel I ― Pedagogisch project en engagementsverklaring

1 Pedagogisch project

Je hebt bij je inschrijving een exemplaar van het pedagogisch project gekregen. Je kan de tekst ook terugvinden op de website van de school.

2 Engagementsverklaring tussen school en ouders

Beste ouders
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact

De ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Daarom is regelmatig overleg nodig. De school organiseert voor u infomomenten en oudercontacten. Wij verwachten dat u dan aanwezig bent. U vindt de data in de agenda op Schoolonline.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

2.2.1 Als u uw kind inschrijft in onze school, moet het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelnemen aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Dit geldt ook voor meerdaagse klasdagen en studiereizen, buitenschoolse activiteiten, enzovoort.

Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

Het kan gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt II, 3.1.

Wij verwachten dat u erop toeziet dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is.

2.2.2 Naar school gaan is niet altijd even leuk, maar zomaar wegblijven uit de school mag niet. Dit is spijbelen. Bij problemen wil de school, samen met het CLB, helpen zoeken naar oplossingen. De school verwacht daarbij uw actieve medewerking.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs.

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding kan leerlingen begeleiden bij socio-emotionele problemen of studieproblemen. Indien gewenst, kan u deze cel contacteren via de leerlingenbegeleiders.
De school zal, in overleg met de ouders en de leerling, steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders (o.a. het ingaan op uitnodigingen tot overleg en het ondersteunen van gemaakte afspraken).

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Wij verwachten dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

2.5 Bijkomend engagement thuis
Wij verwachten van ouders dat ze:
· voor hun kinderen tijd en ruimte voorzien om thuis voor school te kunnen werken;
· hun administratieve verplichtingen vervullen zoals het handtekenen van documenten, schoolagenda en rapport.

Deel II ― Het reglement

1 De inschrijving

1.1 Eerste inschrijving

Je kan ingeschreven worden als je aan de juridische voorwaarden voldoet en als jij en je ouders schriftelijk verklaren akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Inschrijvingen kunnen nooit telefonisch gebeuren, maar steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder.

De inschrijfprocedure zal na overleg in het Lokaal overlegplatform bekendgemaakt worden via de website. Voor broers en zussen van een leerling van onze school (met dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, of zonder gemeenschappelijke ouders, maar wonend onder hetzelfde dak) en voor kinderen van personeelsleden is er in het 1ste jaar een voorrangsperiode.

Het Sint-Lievenscollege en het Sint-Lievenscollege Middenschool zijn twee verschillende administratieve scholen die nauw samenwerken. Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Als je overgaat van de ene naar de andere, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven. We kunnen daarnaast ook een maximumcapaciteit vastleggen (op het niveau van de campus, het leerjaar, de basisoptie of studierichting of de klas).

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je het vorige schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.

1.2 Herinschrijving

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:
wanneer je zelf onze school verlaat; of
wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of
wanneer een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of
wanneer jij of je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; of
wanneer je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt 3.1.10).

Om praktische redenen vragen we wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting/optie vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting/optie de maximumcapaciteit al werd bereikt. Dit laatste geldt eveneens voor veranderingen in de loop van het schooljaar als een lessentabel verschillende keuzemogelijkheden bevat.

Elke reeds ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren en heeft het recht op een gedrukt exemplaar ervan.

1.3 Weigering van inschrijving

De school heeft het recht een inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

De school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft de school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.

1.4 Vrije leerling

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

2 Onze school

2.1 Lesspreiding (dagindeling) – vakantie- en verlofregeling

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in de jaarkalender (zie deel III, punt 3).

Vanaf 8.10 uur voorzien we toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is er geen toezicht voorzien.

Een volledige lesdag telt 7 of 8 lestijden, een woensdag 4 of 5. Uitzondering: in het 7de specialisatiejaar wordt woensdagnamiddag ingevuld met stage. Je hebt in dat geval geen les op vrijdagnamiddag.

DE VOORMIDDAG

Vóór 8.30 uur : breng je fiets naar­ de fietsenstalling. Het achterla­ten van fietsen op straat, al dan niet op slot, is niet toegestaan.
Om 8.30 uur : stipt beginnen de schoolactiviteiten. Ga in de rij staan, op de plaats voor­zien voor het lokaal waar je les volgt.

Kom je te laat, meld je dan op de receptie voor een nota in je school­agenda. Toon bij het binnenko­men in de klas je school­agenda aan de leerkracht. Meermaals te laat komen kan leiden tot een sanctie. Wie zonder geldige reden meer dan één lesuur te laat komt, wordt genoteerd als onwettig afwezig.

DE SPEELTIJDEN

10.10 – 10.30 uur (eerste graad, tweede graad ASO-TSO) of 11.00 ‑ 11.20 uur (derde
graad ASO-TSO, tweede en derde graad BSO): speeltijd.

Blijf in de refter of op de speelplaats, niet in klaslokalen of gangen. Help mee
om de cafetaria net te houden. De milieuklas zal hier een extra inspanning
leveren.

Ontloop nooit het toezicht. Ga op het einde van de speeltijd in de rij staan zoals om 8.30 uur. Als de speelplaats nat is, wordt er niet met een bal gespeeld.

DE MIDDAGPAUZE

12.10 uur (eerste graad, tweede graad ASO-TSO) of 13.00 uur (derde graad ASO-TSO,
tweede en derde graad BSO): begin van de middagpauze.

Enkel als je in de buurt van de school woont en thuis gaat eten onder toezicht van je ouders, krijg je toestemming om de school te verlaten en de middagpauze dus niet op school door te brengen.

De leerlingen van het zesde jaar ASO-TSO en de derde graad BSO mogen de middagpauze ook elders doorbrengen dan thuis of op school, als ze daarvoor de toestemming krijgen van hun ouders. Zij mogen echter geen alcoholische drank gebruiken en zorgen ervoor dat ze op tijd weer op school zijn.

Blijf tijdens de middagpauze in de cafetaria of op de speel­plaats, niet in gangen of klaslokalen. Heb je ingetekend voor middagverblijf, dan verlaat je de school niet, tenzij door je ouders vooraf schriftelijk om een uitzondering is ge­vraagd en je daarvoor de toestemming hebt gekregen van de directeur of een coördinator. De milieuklas helpt het onderhoudspersoneel de cafetaria net te houden.

DE NAMIDDAG

13.00 uur (eerste graad, tweede graad ASO-TSO) of 13.50 uur (derde graad ASO-TSO,
tweede en derde graad BSO): begin van de lessen.
Ga in de rij staan op de plaats voorzien voor het lokaal waar je les gaat volgen.
15.30 of 16.20 uur: einde van de lesdag. Blijf je niet in de avondstudie, ga dan via de
kortste weg onmiddellijk naar huis.
15.45 uur : begin van de avondstudie.
17.00 uur : einde van de avondstudie. Ga via de kortste weg onmiddellijk naar huis.

2.2 Beleid inzake stages en werkplekleren

De leerlingen van het BSO hebben in de tweede en derde graad werkplekleren of stages:
– in het 3de jaar wordt het werkplekleren georganiseerd op school;
– in het 4de jaar wordt het werkplekleren georganiseerd in bedrijven;
– in het 5de jaar zijn er bedrijfsbezoeken (voor de studierichting Kantoor) en werkplekleren in bedrijven (voor de studierichting Verkoop); er zijn ook stages (op woensdagvoormiddag voor de studierichtingen Kantoor en Verkoop) en een blokstage van drie dagen in de laatste week van het eerste trimester (voor de studierichting Verkoop);
– in het 6de jaar zijn er stages op vrijdag en een blokstage van 2 weken op het einde van het tweede trimester;
– In het 7de jaar zijn er stages op woensdag (voor -en namiddag) en tweemaal een blokstage van één week (voor het 7de jaar Winkelbeheer en etalage).

2.3 Beleid inzake buitenschoolse activiteiten

Het schoolreglement geldt ook bij buitenschoolse activiteiten. Je houdt je ook aan eventuele bijkomende richtlijnen die in een begeleidende brief worden gemeld. Voor het gebruik van alcohol en tabak verwijzen wij naar de rubriek ‘Gezondheid’ (zie deel II, punt 4.3).

2.4 Schoolrekening

2.4.1 Wat vind je terug in de bijdrageregeling?

In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Je vindt de bijdrageregeling als bijlage bij dit schoolreglement. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:
• verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen zoals het betalen van je schoolboeken, schoolagenda, kopieën … Sommige zaken zoals voorgedrukt huistaakpapier koop je verplicht bij ons.
• niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet aan moet deelnemen. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten jij of je ouders ervoor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:
• van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen.
• van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Achteraf zal het correcte bedrag aangerekend worden.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

2.4.2 Hoe wordt de schoolrekening betaald?

Je ouders krijgen driemaal per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald via domiciliëring, overschrijving of contante betaling. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending. Leerboeken en meerdaagse activiteiten worden apart afgerekend.

Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

2.4.3 Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen?

Als jij of je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kan je contact opnemen met de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.

2.4.4 Wat als jij of je ouders weigeren te betalen?

Als we vaststellen dat jij of je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we het gesprek aangaan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet. Eventueel kunnen andere instanties ingeschakeld worden.

2.5 Reclame en sponsoring

Alle verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame. Sponsoring van activiteiten kan indien ze verenigbaar is met de taken en doelstellingen van de school en indien ze de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengt.

Reclame op school voor niet schoolgebonden activiteiten kan uitzonderlijk onder dezelfde voorwaarden. Toelatingen moeten bij de directeur aangevraagd worden.

3 Studiereglement

3.1 Afwezigheid

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.7.

3.1.1 Je bent ziek

3.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

• Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Je gebruikt hiervoor één van de voorgedrukte ouderattesten uit je schoolagenda. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.
• Een medisch attest is nodig:
– als je vier of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;
– als alle voorgedrukte ouderattesten werden opgebruikt;
– als je onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (allerheiligenvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie);
– als je de dag voor of tijdens de proefwerken, tijdens de stage, bij excursies of sportdagen ziek bent.

3.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:
• uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
• de datum waarop het attest is opgemaakt, valt niet in de periode van afwezigheid;
• begin- of einddatum is vervalst;
• het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden …

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig attest als spijbelen.

3.1.1.3 Wanneer lever je een (medisch) attest in?

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

3.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.

Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

3.1.1.5 Wat met zwemlessen die je mist?

De zwemles is verplicht. Leerlingen die niet mee kunnen zwemmen melden dit vóór 8.30 uur op het leerlingenbureau of bij aanvang van de les aan de vakleerkracht:
– wie geen zwemgerei bij zich heeft, krijgt een inhaalles;
– wie een medisch attest bij zich heeft waarin de arts verklaart dat om medische redenen niet mag gezwommen worden, wordt vrijgesteld van de les en krijgt een vervangtaak;
– wie een briefje (met handtekening van de ouders) bij zich heeft waarin de ouders verklaren dat om medische redenen niet kan gezwommen worden, wordt vrijgesteld van de les maar krijgt een inhaalles;
– meisjes die omwille van maandstonden niet zwemmen worden vrijgesteld van de les, maar krijgen een inhaalles.

De inhaallessen vinden plaats op woensdag tussen 12.10 en 13.00 uur en op vrijdag tussen 15.30 en 16.20 uur.

3.1.1.6 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet:
• je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;
• je verblijft op 20 km of minder van de school;
• je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

3.1.1.7 Wat is synchroon internetonderwijs?
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie of de leerlingenbegeleider. Wij zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of een huwelijksaankondiging.

3.1.3 Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

3.1.5 Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 3.1.1.6 en 3.1.1.7).

3.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen

• je moet voor een rechtbank verschijnen;
• de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
• bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
• op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
• je bent preventief geschorst;
• je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
• je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;
• om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:
– Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
– Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
– Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

3.1.7 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten …). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

3.1.8 Je bent afwezig tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een evaluatiemoment, kan je verplicht worden dat in te halen.

Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

3.1.9 Je bent afwezig bij praktijklessen en stages (enkel in BSO)

De directeur of zijn afgevaardigde kan beslissen dat je door afwezigheid gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Bij langdurige afwezigheid bespreekt hij dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen.

3.1.10 Spijbelen

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Alle andere afwezigheden worden door de school als spijbelen beschouwd. Spijbelgedrag wordt aangepakt, indien nodig ook met een begeleidingsplan. De school werkt hier samen met het CLB.

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

3.2 Persoonlijke documenten

PLANNINGS-EN SCHOOLAGENDA

Je schoolagenda vind je digitaal op Schoolonline. Je moet die elke dag raadplegen. Daarnaast heb je een papieren planningsagenda. Vooraan in die agenda vind je een handleiding voor het gebruik ervan.

WERKSCHRIFTEN EN NOTITIES

Elke vakleerkracht kan op om het even welk moment je notities nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet, volledig en eigenhandig bijhoudt! Enkel in uitzonderlijke omstandigheden zijn fotokopieën toegestaan.

HUISTAKEN

Bij een huistaak zijn zowel de vorm als de inhoud belangrijk. Je geeft ze ook tijdig af. Je gebruikt huistaakpapier voor een geschreven taak en een huistaaksjabloon voor een digitale taak.

RAPPORTEN

Via de rapporten vernemen je ouders je vorderingen. Je laat je rapport door één van je ouders ondertekenen en je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klassenleraar.

BEWAREN VAN DOCUMENTEN

Het bewaren van de hierna volgende documenten is noodzakelijk met het oog op een eventuele controle voor de erkenning van attesten en diploma’s.
1 Notities en werkschriften: moeten door de leerlingen gedurende één bijkomend schooljaar thuis bewaard worden.
2 Evaluatiedocumenten:
· De schriftelijke proefwerken en een overzicht van de mondelinge proefwerken worden door de school gedurende één bijkomend schooljaar bewaard.
· Alle toetsen, taken en opdrachten moeten door de leerlingen gedurende één bijkomend schooljaar thuis bewaard worden. Leerlingen dienen deze evaluatiedocumenten te klasseren per vak.

3.3 Het taalbeleid van onze school

De voertaal op school is het Nederlands.

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt voor de Nederlandse taal. Dat onderzoek gebeurt normaal in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Deze begeleiding kan buiten de lesuren plaatsvinden en kan verplicht worden.

Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker opnieuw aan te sluiten bij de klas. Meer informatie hierover vind je in punt 3.4.4.

3.4 Begeleiding bij je studies

3.4.1 De klassenleraar

Je kan bij je klassenleraar terecht voor vragen omtrent je studies, maar ook andere problemen, dingen die je dwars zitten, zijn met haar of hem bespreek­baar. Uiteraard kan je om het even wie van je leerkrachten in vertrouwen nemen.

3.4.2 De begeleidende klassenraad

De begeleidende klassenraad bestaat uit je klassenleraar, je vakleer­krach­ten en de directeur. De leerlingenbegeleider, de prefect en de CLB-medewer­ker kunnen eraan worden toegevoegd. Deze raad heeft als doel je studievordering in de loop van het jaar te volgen en op die manier de eindbeslis­sing van de delibererende klassenraad voor te bereiden.

De klassenraad kan ook samenkomen indien zich ernstige gedragsproblemen voordoen bij een individuele leerling of bij de klasgroep.

3.4.3 Avondstudie en andere vormen van begeleiding

Er is mogelijkheid tot avondstudie van 15.45 tot 17.00 uur elke maandag, dinsdag en donderdag. In de eerste graad is dit een begeleide avondstudie.

Na schooltijd worden ook inhaallessen, inhaaltoetsen, leerstudies … georganiseerd. Als je later dan het voorziene einduur op school moet blijven, worden je ouders hiervan op de hoogte gesteld.

3.4.4 Een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften
• Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mede als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om extra hulpmiddelen of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma … We werken hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte of ongeval
• Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
• In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen
• Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden
• Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:
– wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB;
– wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs;
– wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken.

3.4.5 De evaluatie

3.4.5.1 Het evaluatiesysteem

dagelijks werk
Dagelijks werk omvat de beoordeling van oefeningen, persoonlijk werk, overhorin­gen, leerhouding, inzet in de les, medewer­king aan opdrach­ten, groepswerk, vaardigheden e.d.
Dit dagelijks werk wordt verrekend in het eindresultaat per vak. Voor een aantal vakken (zie overzicht in het rapport) wordt het eindresultaat voor 100% bepaald door het dagelijks werk en een aantal grotere evaluatiemomenten (= permanente evaluatie). In de tweede en derde graad BSO (met uitzondering van het specialisatiejaar) is dit het geval voor alle vakken.

proefwerken
Voor een aantal vakken (zie overzicht in het rapport) zijn er naast het dagelijks werk
ook proefwerken. De proefwerken worden verrekend in het eindresultaat per vak: in de eerste graad voor 50%, in de tweede en derde graad voor 60%.

evaluatieperiode
De ­evaluatieperiodes worden in de jaar­kalender opgenomen. In de eerste en de tweede graad (ASO en TSO) is er een evaluatieperiode op het einde van elk trimester. In de derde graad (ASO en TSO) en het specialisatiejaar BSO zijn er slechts twee evaluatieperiodes, in december en in juni.

In de derde graad (ASO en TSO) is één van de proefwerkenreeksen overwegend mondeling.

3.4.5.2 Evaluatiereglement

1 Het evaluatierooster en het lokalenoverzicht worden ter beschikking gesteld, samen met de brief over de eindetrimesterregeling. Het evaluatierooster staat ook op Schoolonline.
2 Voor de mondelinge proeven deelt de vakleerkracht je het tijdstip mee waarop je de proef moet afleggen.
3 Bij mondelinge proeven ben je maximum een kwartier voor het opgegeven tijdstip aanwezig aan het lokaal.
4 Om na de proef naar huis te mogen, heb je als leerling van de eerste en tweede graad de schriftelijke toestemming van je ouders nodig. Wie geen toestemming heeft, blijft in de studie.
5 Als je in de studie blijft, laat je de leerkracht een voorgedrukt bewijs invullen met daarop het tijdstip dat je het lokaal hebt verlaten. Een half uur later ben je in de studie of de eetzaal.
6 Als je niet in de studie blijft, mag je de school verlaten wanneer je klaar bent met je schriftelijke proef. Dit kan ten vroegste vanaf 10.10 uur. Na het afleggen van je mondelinge proef verlaat je onmiddellijk de school.
7 In het lokaal plaats je je boekentas en ander materiaal vooraan in het lokaal.
8 Je neemt enkel het hoogstnodige schrijfgerei mee naar je plaats. Enkel doorschijnende zakjes zijn toegelaten. Je gsm blijft vooraan in de klas en staat uit.
9 Indien je een boek of ander hulpmiddel (atlas, woordenboek …) mag gebruiken, controleer je vooraf of er geen extra informatie in aanwezig is (briefjes, aantekeningen …).
10 Indien je een hulpmiddel vergeten bent, meld je dit voor aanvang van de proef. In geen geval geef je hulpmiddelen door.
11 Je krijgt proefwerkpapier, kladpapier en je opgave van de leerkracht met toezicht. Wanneer de leerkracht de opgaven begint uit te delen, is de proef officieel begonnen. Wanneer je extra papieren nodig hebt, steek je je hand op. De leerkracht met toezicht geeft je dan het papier.
12 Tijdens de proef zijn alle vormen van communicatie met medeleerlingen verboden.
De leerkracht geeft geen uitleg over de inhoud. Als je
vermoedt dat er een fout zit in de opgave, meld je dit aan de leerkracht met
toezicht.
13 Bij het afgeven van je proef, geef je alle bladen af, ook de opgaven en je klad
blad. Ongebruikte papieren geef je terug aan de leerkracht met toezicht.
Ten laatste om 11.50 uur (indien geen pauze voorzien werd) of 12.10 uur (indien een pauze voorzien werd) eindigen alle schriftelijke proeven.
Een afwezigheid wegens ziekte de dag voor of tijdens de evaluatieperiode moet steeds gewettigd worden met een doktersattest, dat zo vlug mogelijk aan het leerlingenbureau bezorgd wordt.
Wie door een gewettigde afwezigheid één of meer proeven mist, moet dit in principe inhalen. De data worden door de school bepaald.

3.4.5.3 Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten en het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten, GIP of scriptie.

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.

Wanneer je tijdens een proef betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude tijdens een proef kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste evaluatie het cijfer nul krijgt. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

3.4.6 Informatie aan je ouders

We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement.

We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

het rapport
Het is een schriftelijk verslag van dagelijks werk en proefwerkresul­taten.
De klassenleraar overhandigt dit rapport op de data die vermeld staan in de jaar­kalen­der.

informatievergaderingen en rapportbespreking
Op bepaalde momenten in je studieloopbaan organiseert de school informa­tie­vergaderingen voor jou en voor je ouders :

– wanneer je hier als nieuwe leerling aankomt, maken je ouders o.a. op die wijze kennis met de school en krijgen ze heel wat nuttige informatie over het dagelijkse schoolle­ven;

– na het rapport met Kerstmis en Pasen en op het einde van het schooljaar word je samen met je ouders uitgenodigd voor een individueel gesprek met je leerkrachten over je studieresultaten en over je persoonlijke vorderingen;

– wanneer je tegen het einde van een leerjaar een keuze moet maken voor een bepaalde studierichting voor het volgende leerjaar, krijgen jij en je ouders alle informa­tie over mogelij­ke studie­richtingen en vakken. Zo kunnen jullie dan gezamen­lijk over­leg­gen welke voor jou persoonlijk de beste richting lijkt.

Maar om contact op te nemen met de school hoeven je ouders niet te wachten tot deze informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.

Ook zal de school met je ouders contact opnemen wanneer zich studie- of gedragsproblemen voordoen, zodat in gezamenlijk overleg aan een oplossing kan gewerkt worden.

3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar

3.5.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. De
leerlingenbegeleider, de prefect en de CLB-medewer­ker kunnen adviserend aanwezig zijn.

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad: kinderen (eerste graad), kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van broers en zussen (derde graad), neven en nichten (vierde graad).

Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist:
• of je al dan niet geslaagd bent;
• welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.
Hij steunt zich bij zijn beslissing:
• op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
• op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
• op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.5.3).

3.5.2 Mogelijke beslissingen

• Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar:
– krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
– krijg je een oriënteringsattest B, dan mag je naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de motivering voor die beslissing.
– krijg je een oriënteringsattest C, dan kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de motivering voor die beslissing.
Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

• Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:
– een getuigschrift van de eerste graad;
– een getuigschrift van de tweede graad;
– een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de derde graad BSO;
– een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het 2de leerjaar van de derde graad ASO/TSO of op het einde van het 3de leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar)).

Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt
beëindigd. Hij zal je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om
zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende
schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.

• In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar van een graad beslissen dat je ondanks enkele tekorten toch al mag starten in dat 2de leerjaar. Je moet dan wel in de loop van dat 2de leerjaar die tekorten wegwerken. De school zal je hierbij ondersteunen. Op het einde van het 1ste leerjaar krijg je dan geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan.
Uitzonderlijke gevallen zijn:
– wanneer je door ziekte of ongeval een groot deel van de leerstof hebt gemist;
– wanneer je van studierichting bent veranderd;
– wanneer je als ex-OKAN-leerling een grote inhaalbeweging moet maken voor één of meer vakken.
Als je in de loop van het 2de leerjaar van school of van studierichting zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op het einde van het schooljaar (zie punt 3.5.4).

3.5.3 Het advies van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad kan bij elk oriënterings­attest een advies formuleren en
dit schrif­telijk via het rapport aan je ouders meedelen. Een advies van de
delibere­rende klassenraad is niet bindend maar het geeft je wel een ernstige aanduiding
en wordt dan ook het best opgevolgd. Het kan o.a. bevatten:
• suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten);
• concrete suggesties over je studie- en werkmethode;
• raad om tekorten of zwakke punten weg te werken.

Als de klassenraad van oordeel is dat je geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. Je wordt hiervan via het eindrap­port verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waar­mee het werd uitgevoerd zijn elementen waarmee op de einddeliberatie van het volgende schooljaar rekening wordt gehouden.

3.5.4 Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad

Jij of je ouders kunnen de beslissing van de delibererende klassenraad aanvechten. Dit kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

3.5.4.1 Gesprek

Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarkalender (in deel III, punt 3).
Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Ook die datum vind je terug in de jaarkalender (in deel III, punt 3).

Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk , bv. via e-mail, bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden:
• de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
• de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering.

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

3.5.4.2 Blijvende betwisting

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 3.5.4.1), dan kunnen je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur:

Aan de voorzitter van de vzw Sint-Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31
2000 Antwerpen
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie:
• ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);
• ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen* die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Wanneer de school open is, kunnen de ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
· het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst);
· het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.

3.5.4.3 Beroepscommissie

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daarop volgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.

Als je op het einde van een 1ste leerjaar van de graad een attest van regelmatige lesbijwoning hebt gekregen, kan het zijn dat je bij school- of studieverandering toch een oriënteringsattest krijgt van de delibererende klassenraad van dat 1ste leerjaar. Als je ouders die beslissing betwisten, wordt de hele procedure afgerond binnen de 20 dagen*.

4 Leefregels, afspraken, orde en tucht

4.1 Praktische afspraken en leefregels op school

Inspraak
Zowel leerlingen als ouders hebben inspraak in het beleid van de school. Dit verloopt via de ouderraad, de leerlingenraad en de schoolraad (zie deel III punt 1).

Kleding
De school verwacht, zowel op school als bij excursies, een verzorgde kleding, taal en
houding. Het dragen van uitdagende en opvallende kleding wordt niet toegestaan. De
beoordeling hiervan berust bij de leerkrachten, het ondersteunend personeel en de
directie.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding heb je nodig: een witte T-shirt, een zwarte of
donkerblauwe sportbroek en sportschoenen (voor zowel binnen als buiten). Voor
het zwemmen: een zwemslip (geen bermuda) voor de jongens, een badpak voor de
meisjes, een badmuts en eventueel een zwembrilletje.

Persoonlijke bezittingen
Breng geen kostbaarheden of grote geldsommen mee naar school. Voor de eventuele verdwijning ervan kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden. Als je toch waardevolle bezittingen meeneemt naar school, laat ze dan nooit onbeheerd achter. In het zwembad is het gebruik van een locker verplicht.

Zorg ervoor dat je bezittingen gemerkt zijn. De school is niet aansprake­lijk bij verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Het beheer van de verloren voorwerpen gebeurt door het leerlingenbureau. Gevonden voorwerpen worden bewaard tot het einde van het eerste, respectievelijk tweede semester. Nadien worden ze aan een liefdadigheidsin­stelling overgemaakt.

Het gebruik van gsm is enkel toegestaan voor en na schooltijd, tijdens de voormiddagspeeltijd en de middagpauze in de cafetaria en op de speelplaats.

Pesten en geweld
Pesten kan op onze school niet. Indien het je toch overkomt, meld het ons dan zo snel mogelijk. Pestgedrag wordt streng aangepakt!

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de leerlingenbegeleider. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

Veiligheid op school
Het bezit of gebruik van wapens en het gebruik van materialen als wapen zijn door de wet verboden en worden steeds aan de politie gemeld. Ook kunnen conform het orde- en tuchtreglement sancties genomen worden.

De school:
· treft maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie;
· brengt veilige elektrische installaties aan;
· zorgt voor EHBO-voorzieningen;
· doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen.

De leerlingen:
· eerbiedigen de inspanningen van de school;
· zetten zich mee in om de veiligheid op school te bevorderen;
· signaleren defecten en storingen.

In bepaalde lokalen (bv. laboratorium, zwembad, sportzaal, computerklas …) gelden specifieke reglementen. Tijdens de lessen wordt het reglement dat daar geldt, nageleefd. Het niet naleven van dat reglement kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

4.2 Privacy

4.2.1 Welke informatie houden we over je bij?

Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding maken we gebruik van gegevens van al onze leerlingen. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in [deel III, punt 5] van het schoolreglement.

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk de directie te contacteren. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.

4.2.2 Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je studieloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

4.2.3 Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …)

Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website en dergelijke. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.

Wij wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Fotograferen of filmen op school kan enkel met toestemming van directie of coördinatie.

4.2.4 Bewakingscamera’s

Wij maken gebruik van bewakingscamera’s om de veiligheid te verhogen. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

4.2.5 Doorzoeken van lockers

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren.

4.2.6 Internet en e-mail

Je ontvangt een individuele gebruikersnaam waarmee je toegang krijgt tot het schoolnetwerk, het intranet en de elektronische leeromgeving. Je houdt je wachtwoord strikt geheim en geeft anderen geen toegang zelfs niet voor korte duur. Handelingen op het schoolnetwerk, het intranet of de elektronische leeromgeving worden in principe vermoed verricht te zijn door de persoon wiens gebruikersnaam en wachtwoord daartoe gebruikt zijn.

Je ontvangt van de school een individueel e-mailadres voor schoolgebruik. Dit e-mailadres en het bijhorende wachtwoord zijn aan dezelfde gedragslijn onderworpen als de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de toegang tot het schoolnetwerk.

Je neemt in je elektronische communicatie nooit de identiteit van een andere persoon aan.
Je verschaft je nooit toegang tot informaticasystemen binnen of buiten de school waartoe je niet geautoriseerd bent, zelfs niet indien deze toegang onbelemmerd is of de toegangsbeveiliging op eenvoudige wijze te omzeilen is.

4.3 Gezondheid

4.3.1 Preventiebeleid rond drugs

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden. Dit verbod geldt ook in de onmiddellijke omgeving van de school en tijdens alle schoolactiviteiten.

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan zullen we in de eerste plaats onze hulp aanbieden. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik, of drugs verhandelt. In dit laatste geval kan de school beslissen een leerling definitief te schorsen.

4.3.2 Begeleidingsaanbod

Als je zelf met drugs in aanraking bent gekomen of bezorgd bent over druggebruik van medeleerlingen, kan je voor hulp terecht bij de leerlingenbegeleider, bij je klassenleraar, bij een ander personeelslid, bij een CLB-medewerker en bij de directie.

Deze vertrouwenspersoon zal met jou overleggen hoe hij je verder kan helpen.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school in de eerste plaats een begeleidingsaanbod doen.

4.3.3 Alcoholgebruik

Gebruik van alcohol kan uitzonderlijk toegestaan worden in die schoolse omstandigheden waar de verantwoordelijke leraren er toelating voor geven. Alcoholgebruik blijft in die omstandigheden beperkt tot het op verantwoorde wijze gebruiken van dranken met een ‘laag’ alcoholpercentage. Geen sterkedranken dus.

4.3.4 Rookverbod

Op school en tijdens de schoolactiviteiten buiten de schoolmuren is roken verboden. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten getreden wordt.

4.3.5 Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school

Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Er zijn ook enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.

Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.

Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de kunstvakken (KV), de beroepsgerichte vorming (BGV), werkplekleren of de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Geneesmiddelen op school

– Je wordt ziek op school
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen.
Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers.
Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen met je ouders.

– Je wordt ziek tijdens een meerdaagse excursie of studiereis
Voor meerdaagse excursies en studiereizen beschikken wij over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige en gekende medicijnen. Enkel als je ouders vooraf toestemming hebben gegeven en wanneer de omstandigheden dat vereisen, zullen we je één van die geneesmiddelen in zeer beperkte mate aanbieden. Je ouders moeten op een lijstje aankruisen welke geneesmiddelen we je wel en niet mogen geven. Ze houden daarbij rekening met o.a. eventuele allergische reacties. Elk gebruik van een geneesmiddel zullen we noteren in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dit register vernietigd of aan je ouders bezorgd.

– Toezien op het gebruik van geneesmiddelen
Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen op het leerlingenbureau.

– Medische handelingen
Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren.

4.4 Orde- en tuchtreglement

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

4.4.1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
• een gesprek met de klassenleraar, de leerlingenbegeleider of de prefect;
• een leerlingvolgkaart: hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal richten en waarvan we de evolutie samen met jou zullen bespreken.
• een time-outproject:
dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.

4.4.2 Ordemaatregelen

4.4.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur, je een ordemaatregel opleggen.

4.4.2.2 Welke ordemaatregelen zijn er?

• een verwittiging;
• strafwerk; elke schrijfstraf wordt door één van je ouders ondertekend;
• de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de prefect of op het leerlingenbureau;
• een leerstudie: bij een vastgesteld verzuim op studiegebied kan je een leerstudie na de lesuren krijgen om bepaalde tekorten bij te werken;
• een werkstraf kan je als alternatieve straf worden opgelegd;
• een strafstu­die of verwijdering uit de les van één dag worden uitzonderlijk aange­wend bij ernstige over­tredin­gen;
• in geval van opzettelij­ke vervuiling of vernieling wordt je daadwerke­lijk herstel of oprui­ming als werkstraf en vergoeding van de schade opgelegd;
• een alternatieve ordemaatregel;
• een gedragscontract.
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

4.4.3 Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

4.4.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:
– als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
– als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
– als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

4.4.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?

• je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4.4.4);
• je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

4.4.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

4.4.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
• De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
• Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
• Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
• Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
• In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 4.4.3.7).

4.4.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

De beroepsprocedure gaat als volgt:

· Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:
Aan de voorzitter van de vzw Sint-Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31
2000 Antwerpen

· De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Wanneer de school open is, kunnen je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent) het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

· Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).
– het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.

· Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

4.4.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:

· We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
· Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.
· Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.
· Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar, blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.
– Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
– Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven.
· Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

4.4.3.7 Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:
· bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
· wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

4.4.3.8 Wat is een herstelgericht groepsoverleg?

In bepaalde situaties kunnen we kiezen voor een herstelgericht groepsoverleg. Dit is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

4.4.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.
4.4.5 Aanpak te laat komen

Je bent in principe op tijd op school aanwezig. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat je te laat komt. We noteren dat dan in je agenda. Wanneer je meermaals te laat komt, volgen er begeleidende maatregelen en/of sancties. Per semester geldt hierbij de volgende aanpak, waarbij we geen onderscheid maken tussen geldige of ongeldige redenen: – één keer te laat: nota in agenda;
– twee keer te laat: nota in agenda;
– drie keer te laat: brief met aankondiging van een begeleidende maatregel “een week aanmelden op school om 8.10 uur” bij vierde keer te laat;
– vier keer te laat: begeleidende maatregel “een week aanmelden op school om 8.10 uur”;
– vijf keer te laat: herhaling van de begeleidende maatregel “een week aanmelden op school om 8.10 uur” en een brief met aankondiging van een gedragscontract bij zesde keer te laat;
– zes keer te laat en meer: gedragscontract: ’s morgens te laat = ’s avonds tot 17 uur blijven; mogelijk orde– of tuchtmaatregelen.
4.5 Klachtenregeling

Je ouders of jij zelf hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directeur.

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor je ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een aangetekende brief. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
– de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
– de klacht mag niet anoniem zijn.
– de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
– De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld en het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
– de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
· klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
· klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
· klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Deel III – Informatie

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school.

1 Wie is wie?

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school:

• het Schoolbestuur
Het Schoolbestuur is de instelling die het onderwijs in onze school inricht. Het is tegenover de ouders, de leerlingen en de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor de realisatie van het vooropgestelde opvoedingsproject. Hieruit volgt dat het verantwoordelijk is voor het beleid zowel op pedagogisch als op financieel vlak en dus voor het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Dit is de Raad van Bestuur.

Een aantal leden van deze Raad van Bestuur vormen het Directiecomité dat in samenwerking met de directie instaat voor het dagelijks bestuur.

Vzw Sint-Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31
2000 Antwerpen
Tel.: +32 3 201 48 80
Fax: +32 3 201 48 89
slc@slca.be
Voorzitter: de heer Mark Lambrechts

• de scholengemeenschap
Onze school behoort samen met de Sint-Ludgardisschool (Antwerpen), het Onze-Lieve-Vrouw-Instituut (Berchem), het Sint-Ursula-Instituut (Wilrijk), de Sint-Ludgardisschool (Merksem), het Sint-Michielscollege (Brasschaat) en het Sint-Michielscollege (Schoten) tot de scholengemeenschap Lieven Gevaert.
Adres
Scholengemeenschap Lieven Gevaert
Sint-Bavostraat 49
2610 Wilrijk
Coördinerend directeur: de heer Robert Vergauwen

• de directeur (e.a. bestuurspersoneel)
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Ze laat zich voortdurend bijstaan met advies door coördinatoren, leerkrachten en al wie bij de school betrokken is.
– Directeur 1ste graad campus Amerikalei: de heer Filip Preckler
– Directeur Kantoor/verkoop campus Amerikalei: mevr. Linda Fret
– Algemeen directeur en directeur campus Kasteelpleinstraat: de heer Johan Wagemans

• de leerlingenbegeleider
De leerlingen kunnen bij de interne leerlingenbegeleider terecht voor
studieadvies of wanneer ze persoonlijke of familiale problemen hebben.
– Leerlingenbegeleider campus Amerikalei: de heer Dries Cautereels
– Leerlingenbegeleider campus Kasteelpleinstraat: mevr. Martine Van Peteghem

• de prefect
De prefect zorgt voor de aanpak van disciplineproblemen op school.
– Prefect campus Amerikalei: mevr. Sanne Dupont
– Prefect campus Kasteelpleinstraat: X

• de cel leerlingenbegeleiding
Zie deel III punt 5.4.

• het personeel
De groep leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesop­dracht als vakleerkracht nemen velen onder hen nog andere taken op, zoals klassenleraar, coördinatie, heroriëntering en begeleiding, onder andere in de avondstudie.
Het ondersteunend personeel, in de functie van administratief of opvoedend personeel, begeleidt en houdt toezicht op de leerlingen vanuit het leerlingenbureau en voert de schooladministratie uit vanuit het schoolsecretariaat.
Het onderhoudspersoneel zorgt voor het onderhoud en het poetsen van de school.

• de klassenraad
De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

• de schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren in de school. Elke geleding, met haar eigen inbreng, komt op voor het realiseren van het opvoedingsproject van het college.

• de ouderraad
De ouderraad wil op een positieve wijze meewerken aan de opvoeding van de leerlingen op school. Hij organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten van de school.

• de oud-leerlingenbond
De oud-leerlingenbond verenigt de oud-leerlingen van het college vanaf zijn stichting tot de laatste lichting afgestudeerden. Door o.m. een oud-leerlingendag, ontmoetingsactiviteiten en de publicatie van een jaarboek, draagt de bond bij tot de verdere uitstraling van het opvoedingsproject van het college.

• de leerlingenraad
De leerlingenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende klassen en heeft adviesbevoegdheid t.o.v. de directie.

· de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.4.3).
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
Samenstelling:
– interne leden: 1 lid van het schoolbestuur; 1 directielid (verschillend van wie de beslissing genomen heeft); 1 lid van het middenkader (prefect, leerlingenbegeleider of coördinator);
– externe leden: de heer Jef Peeters (plaatsvervanger: de heer Edmond Brondel), voorzitter; 1 lid van de ouderraad; 1 lid van de oud-leerlingenbond.

· de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald (zie deel II, punt 3.5.4).
In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.
Samenstelling:
– interne leden: 1 lid van het schoolbestuur; 1 directielid (voorzitter van de delibererende klassenraad); 1 directielid (niet aanwezig op de delibererende klassenraad) of lid van het middenkader (prefect, leerlingenbegeleider of coördinator);
– externe leden: de heer Jef Peeters (plaatsvervanger: de heer Edmond Brondel), voorzitter; 1 lid van de ouderraad; 1 lid van de oud-leerlingenbond.

het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

VCLB DE WISSEL ANTWERPEN – CAMPUS centrum
Hallershofstraat 7
2100 Deurne

Tel 03 285 34 50
Mail info@
vclbdewisselantwerpen.be
Website www.vclbdewisselantwerpen.be

Toegankelijk voor publiek :
. van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 13u tot 16u
. maandagavond tot 18u

Sluitingsperiodes:
tijdens de wettelijke feestdagen
tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website)
tijdens de paasvakantie
Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Het werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
als je moeite hebt met leren;
voor hulp bij studie- en beroepskeuze;
als er vragen zijn over je gezondheid;
als je vragen hebt rond seks, vriendschap en verliefdheid;
met vragen over inentingen.
Een deel van wat het CLB doet is verplicht.
Je moet naar het CLB…
op medisch onderzoek;
als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
Op onderzoek: het medisch consult
1ste kleuterklas
3 / 4 jaar
2de kleuterklas
4 / 5 jaar
1ste lagere school
6 / 7 jaar
3de lagere school
8 / 9 jaar
5de lagere school
10 / 11 jaar
1ste secundair
12 / 13 jaar
3de secundair
14 / 15 jaar
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
Inentingen

Welke inentingen kan je krijgen?
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.
Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.
1ste lagere school
6 / 7 jaar
Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
5de lagere school
10 / 11 jaar
Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

1ste secundair
12 / 13 jaar
Baarmoederhalskanker 2x (enkel meisjes)
3de secundair
14 / 15 jaar
Difterie, Tetanus, Kinkhoest
CLB-dossier
Als je bij het CLB voor begeleiding komt, dan maakt het een dossier. Daarin noteert het CLB alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Het houdt zich uiteraard aan enkele regels:
In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
Het CLB behandelt de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen ouders of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.
Naar een andere school
Als je naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag tot toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.
En later?
Het CLB houdt jouw dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.
Een klacht?
Heb je een klacht, dan luistert het CLB daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op de website van het CLB.

2 Studieaanbod

Zie website.

3 Jaarkalender

ma 03/10/2016 : facultatieve vrije dag
wo 12/10/2016 : pedagogische studiedag (leerlingen vrij)
ma 31/10/2016 t.e.m. zo 06/11/2016 : Allerheiligenvakantie
vr 11/11/2016 : Wapenstilstand (leerlingen vrij)
wo 16/11/2016 : feest H. Lieven
ma 26/12/2016 t.e.m. zo 08/01/2017 : kerstvakantie
vr 27/01/2017 : Chrysostomos
wo 01/02/2017 : pedagogische studiedag (leerlingen vrij)
ma 27/02/2017 t.e.m. zo 05/03/2017 : krokusvakantie
ma 03/04/2017 t.e.m. ma 17/04/2017 : paasvakantie
ma 01/05/2017 : Dag van de Arbeid (leerlingen vrij)
do 25/05/2017 : Ons-Heer-Hemelvaart (leerlingen vrij)
vr 26/05/2017 : brugdag (leerlingen vrij)
ma 05/06/2017 : pinkstermaandag (leerlingen vrij)
ma 26/06/2017 : proclamatie 6de jaar ASO en TSO (eindrapport)
di 27/06/2017 : proclamatie 7de jaar BSO (eindrapport)
do 29/06/2017 : eindrapport overige klassen
za 01/07/2017 : start zomervakantie
wo 30/08/2017 : meedelen resultaten bijkomende proeven
Andere data zullen via brieven of de schoolkalender (Schoolonline) meegedeeld worden.

4 Jouw administratief dossier

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je admini­stratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug moge­lijk over de juiste gege­vens beschikken.

Als nieuwe leerling van het eerste jaar, breng je volgende documenten binnen op het leerlingenbureau:
-het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dat niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar;
-een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard.
Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde.

Op het leerlingenbureau en op het schoolsecretariaat worden de persoonlijke gegevens die je bij je inschrijving meege­deeld hebt, gedeeltelijk met de computer verwerkt. Zo kan de school haar administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk vervullen. Je ouders hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren.

5 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?

5.1 Het gaat over jou

Wanneer je het om de één of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen. Daarvoor kan je terecht bij leerkrachten en opvoeders. Ook de leerlingenbegeleider is er om je te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Bij de start van elke begeleiding krijg je uitleg over de werkwijze en informatie over je rechten en plichten.
5.2 Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.
5.3 Een dossier

Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je ermee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden.

5.4 De cel leerlingenbegeleiding

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.

5.5 Je leraren

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

6 Waarvoor ben je verzekerd?

De administratie in verband met verzekeringen gebeurt op het leerlingenbureau. Van elk schoolongeval doe je zo vlug mogelijk aangifte. Je krijgt dan een brief met verdere instructies mee voor je ouders (*).

Woon je in de onmiddellijke omgeving van de school, kom dan te voet.
Kom in ieder geval via de gebruikelijke weg, dit is de kortste weg afgelegd te voet, met een privé verkeersmiddel of met het openbaar vervoer. In sommige gevallen is de kortste weg niet de veiligste en wordt dagelijks dezelfde langere, maar veiligere weg gekozen. Alleen de gebruikelijke weg naar en van de school wordt door de verzekerings­maatschap­pij erkend voor eventuele tussenkomst bij ongeval, indien je de verkeersregle­men­ten naleeft!
Begeef je bij aankomst aan de school onmiddellijk naar de speelplaats. Blijf dus niet voor de school dralen.

7 Zet je in voor de school als vrijwilliger

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hierna vind je meer informatie over de manier waarop we dit organiseren.

Organisatie
De vzw Sint-Lievenscollege, Kasteelpleinstraat 31 te 2000 Antwerpen
Maatschappelijk doel: cf. statuten

Verzekeringen
Verplichte verzekering
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias onder het polisnummer 45.122.860. Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.

Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing.

8 Bijdrageregeling
Zie bijlage.
Opvoedingsproject
Zie bijlage.